વાયરલેસ બ્રોડબેન્ડ ઇન્ટરનેટ હાયર F.A.Q

અહીં ક્લિક કરો કરવા માટે વાયરલેસ બ્રોડબેન્ડ Dongle ભાડા માટે UK માં ઉપયોગ
[toggle header=”Is there an internet usage allowance? “]

  • 1 માટે 7 days hire comes with 2GB (2000એમબી) of data
  • 8 days or more days hire comes with 6GB (6000એમબી) of data.

If you use-up all your data, you would be able to activate more data by following the instructions included in your package.

Here are the data topup prices

 ભાવ
 Data

 £3
 500એમબી

 £10
 1GB ની

 £15
 2GB ની

 £20
 4GB ની

 £30
 10GB ની

[/toggle]

[toggle header=”Which cities can I use the device?”]You can use the wifi or dongle internet device in every city in the United kingdom, Ireland and Scotland. including , and not limited to
લન્ડન, સ્નાન, Birmingham, Bradford, Brighton & Hove, Bristol, Cambridge, Canterbury, Carlisle, ચેલ્મ્સફોર્ડ, Chester, Chichester, Coventry, Derby, Durham1, Ely, Exeter, ગ્લુસેસ્ટર, Hereford, Kingston upon Hull, Lancaster, Leeds, Leicester, Lichfield, Lincoln, લિવરપુલ, લન્ડન શહેર, માન્ચેસ્ટર, Newcastle upon Tyne, Norwich, Nottingham, ઓક્સફોર્ડ, Peterborough, Plymouth, Portsmouth, Preston, Ripon, Salford, Salisbury (formally known as New Sarum until 2009), Sheffield, Southampton, St Albans, Stoke-on-Trent, Sunderland, Truro, Wakefield, Wells, City of Westminster, Winchester, Wolverhampton, Worcester, ઠેઠ બૅટની નીચે પડે એવો દડો ફેંકવો, , Aberdeen(Scots: Aiberdeen) અથવા (Scottish Gaelic: Obar Dheathain), Dundee(Scottish Gaelic: Dùn Dèagh), એડિનબર્ગ(Scottish Gaelic: Dùn Èideann), Glasgow(Scots: Glesga) અથવા (Scottish Gaelic: Glaschu), Inverness (Scottish Gaelic: Inbhir Nis), Perth(Scots: Pairth) અથવા (Scottish Gaelic: Peairt), Stirling(Scots: Stirlin) અથવા(Scottish Gaelic: Sruighlea), Aberdeen(Scots: Aiberdeen) અથવા (Scottish Gaelic: Obar Dheathain), Dundee(Scottish Gaelic: Dùn Dèagh), એડિનબર્ગ(Scottish Gaelic: Dùn Èideann), Glasgow(Scots: Glesga) અથવા (Scottish Gaelic: Glaschu), Inverness (Scottish Gaelic: Inbhir Nis), Perth(Scots: Pairth) અથવા (Scottish Gaelic: Peairt), Stirling(Scots: Stirlin) અથવા(Scottish Gaelic: Sruighlea), Bangor, Cardiff(Welsh: Caerdydd), Newport(Casnewydd), St Asaph(Llanelwy), St David’s(Tyddewi), Swansea(Abertawe), Armagh(Irish: Ard Mhacha) અથવા (Ulster-Scots: Airmagh), Belfast(Irish: Béal Feirste) અથવા (Ulster-Scots: Bilfawst), Derry/Londonderry(Irish: Doire / Doire Cholmchille) અથવા (Ulster-Scots: Derrie / Lunnonderrie), Lisburn(Irish: Lios na gCearrbhach), Newry(Irish: Iúr Cinn Trá) અથવા (Ulster-Scots: Newrie)

અહીં ક્લિક કરો કરવા માટે વાયરલેસ બ્રોડબેન્ડ Dongle ભાડા માટે UK માં ઉપયોગ

[/toggle]

[toggle header=”Apps ઉપયોગ વિશે શું?”]Although your apps would be able to connect to the internet, we would recommend disconnecting any apps that can automatically connect to the internet because they can use-up your data fast! without your knowledge. ઉદાહરણ: Cloud storage apps and back-up apps like DropBox can automatically access the internet to upload/back-up all your photos on your phones onto the cloud by using your internet data.
[/toggle]

[toggle header=”હું મારી ડિપોઝિટ પાછી મેળવવા જ્યારે કરશે?”]Your refundable deposit would be paid back into your account when we receive the internet device. It would take 3 માટે 5 working days for the returned device to get to us, then the refund would be issued within 2 માટે 3 days.[/toggle]

[toggle header=”Do you have a daily data limit?”]

There is no daily limit, you can use the data as you wish. If for any reason you finish your data, you can activate more data by using the green top-up card, and the instruction printed on the A4 paper which was included in your package.

  • 1 માટે 7 days hire comes with 2GB (2000એમબી) of data
  • 8 days or more days hire comes with 6GB (6000એમબી) of data.

If you use-up all your data, you would be able to activate more data by following the instructions included in your package.

Here are the data topup prices

 ભાવ
 Data

 £3
 500એમબી

 £10
 1GB ની

 £15
 2GB ની

 £20
 4GB ની

 £30
 10GB ની

[/toggle]

[toggle header=”What speeds can I expect when using mobile broadband?”]
This depends on what type of connection you have to the network (£G or 4G connection). Here’s a rough guide to what you can expect:

3G Wifi/Mifi Device
For 3G Wifi device, the UK average for 3G is 1.5Mb/second.

4G Wifi/Mifi Device
For 4G Wifi device, the UK average is 24-30Mb/second, but you would be able to get a top speed of up to 60Mb/second depending on your location.
[/toggle]

[toggle header=”હું એપલ મેક ઓએસ એક્સ સિંહ સાથે વાયરલેસ ઇન્ટરનેટ Dongle મોબાઇલ બ્રોડબેન્ડ ઉપયોગ કરી શકો છો (10.7) ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ?”]Yes you can connect your Apple Mac OS X Lion (10.7) to the internet using the Wireless wifi device[/toggle]

Click here to Hire a 4G Wireless Broadband Dongle to use in the U.K